ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2561

เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ 10 รางวัล


1 คุณ เนตรนภา นุชประเสริฐ
2 คุณ เรวดี มากขาว
3 คุณ ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ
4 คุณ ขวัญเรือน พัวพันธ์
5 คุณ สุกัญญา ผาสุข
6 คุณ สิทธิโชค ตันวิเศษ
7 คุณ สุพัชชา มาน้อย
8 คุณ นงลักษณ์ บุญเต็ม
9 คุณ พงศ์เพชร วงษ์พรม
10 คุณ กิตติมา เพิ่มพูล

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม บอกต่อสิ่งดีๆทีคิวเอ็ม ก้าวสู่ปีที่ 65 แจกใหญ่ แจกจริง ลุ้นของรางวัลX2 ประจำเดือน มีนาคม 2561


ทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล
ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club สมาชิกใหม่
1 คุณ บุญเลิศ ตันสุนำ 1 คุณ กฤษฎา เฉลิมกิติตชัย
2 คุณ จุฑารัตน์ ซุ่ยกลั่น 2 คุณ หนูอ้อย ศรีสังข์
เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ มูลค่า 350 บาท
1 คุณ ปิยวรรณ เพชรแก้วปาลวัฒน์ 1 คุณ ภณณาพัตร์ บุญถมธิลักษณ์
2 คุณ นนท์มนัส ธัชตวิริทธิ์พล 2 คุณ ภีราณีย์ ธัชตวิริทธิ์พล
3 คุณ ประดับใจ สินฉลอง 3 คุณ สายัญห์ ชำนาญวงศ์
4 คุณ จิรารัส ขำคง 4 คุณ จีรดา ขำคง
5 คุณ วิวาภรณ์ สินทรัพย์ 5 คุณ น้ำทิพย์ สินทรัพย์
6 คุณ สาธิต ชูหนองทอน 6 คุณ อัมรินทร์ ชูหนองทอน
7 คุณ ประมวล ปาวิลัย 7 คุณ ปรียานุช ปาวิลัย
8 คุณ สุวิทย์ ยินดี 8 คุณ จุไรรัตน์ ยินดี
9 คุณ ลำดวน ผลิปัญญา 9 คุณ นวพล ชัยมงคล
10 คุณ วัชรินทร์ นาคละมัย 10 คุณ บุญชู นาคละมัย
11 คุณ สายชน คำพินิจ 11 คุณ อักษิกา คำพินิจ
12 คุณ อรัญชัย ไชยศิริ 12 คุณ จัน ไชยศิริ
13 คุณ ละออ โทอาษา 13 คุณ สุชาติ นาววิมล
14 คุณ จำลอง วณิชยธนากร 14 คุณ ผจญ บุญมี
15 คุณ ลาวัลย์ วงศ์สุวรรณ 15 คุณ นิพัฒน์ รัตตะเสรี
16 คุณ ปุณภาพรรณ พลยามา 16 คุณ สำริด พลยามา
17 คุณ ปิยวรรณ เพชรแก้วปาลวัฒน์ 17 คุณ ภณณาพัฒน์ บุญถมธิลักษณ์
18 คุณ สุกิจจา วิเศษ 18 คุณ พรทิพย์ วีระนันท์
19 คุณ สุทน หนูเพชร 19 คุณ รัตนา ทองรื่น
20 คุณ สมคิด เชิดชู 20 คุณ เกษร เชิดชู
21 คุณ ดม สุขจิต 21 คุณ นันทพร สุขจิต
22 คุณ วีระ สายเสมา 22 คุณ มณีวรรณ สายเสมา
23 คุณ พิสิฐ แก้วนุช 23 คุณ อรุณรุ่ง แก้วนุช
24 คุณ สวัสดี วรษา 24 คุณ คณิศร เจริญ
25 คุณ มนตรี ศรีสุใส 25 คุณ เหมือนขวัญ ศรีสุขใส
26 คุณ เมธี อินพัฒน์ 26 คุณ กาญจนา ศรีแสง
27 คุณ เก้า เรืองรำไพรุจิรา 27 คุณ เตือนใจ วงษา
28 คุณ จันทร์เพ็ญ การจนท์โห 28 คุณ จำเนียร แก้วสะเทือน
29 คุณ นิรันต์ โหมฮึก 29 คุณ ดารุณี โหมฮึก
30 คุณ อาทิตย์ บุญเทา 30 คุณ สายฝน จันทร์คำ
31 คุณ ภาคภูมิ มัดสอาด 31 คุณ บัวลอย ทองอินทร์
32 คุณ พิมพรรณ์ ยุคลธง 32 คุณ จรัล ยุคลธง
33 คุณ กันยา เวชกล้า 33 คุณ สนธยา ตาครุฒ
34 คุณ ธนวงศ์ กันวงศ์ 34 คุณ สำรวย กันวงศ์
35 คุณ ถาวร ทินจอง 35 คุณ ผ่องใส ทินจอง
36 คุณ วัศพล ตู้เงิน 36 คุณ อุมาพร กุลจันทร์
37 คุณ จุไร เหมประพันธ์ 37 คุณ วริษฐ์ เหมประพันธ์
38 คุณ วิรัช ภู่บุญ 38 คุณ จรัญ เพ่งกิจ
39 คุณ ณัฐศักดิ์ ศิริเสถียร 39 คุณ สุธิดา ศิริเสถียร
40 คุณ สุรเดช สีดา 40 คุณ บุญช่วย สีดา
41 คุณ กิจคร เอี่ยมเหรียญ 41 คุณ วิภาดา ถิ่นวิสัย
42 คุณ อนุศักดิ์ พรัดชู 42 คุณ กฤษดา แย้มบุตร
43 คุณ กรวิชญ์ เลิศธนาวิช 43 คุณ สมบัติ ปั้นมี
44 คุณ ธีระพงษ์ บุญแสง 44 คุณ กัณธิมา บุญแสง
45 คุณ อุไร พิทักษ์วงศ์ 45 คุณ อัมรินทร์ พิทักษ์วงศ์
46 คุณ เชิดชัย ใจดี 46 คุณ พวงทิพย์ ใจดี
47 คุณ วาทินี สุธรรมวันทนีย์ 47 คุณ ภานุวัฒน์ สุธรรมวันทนีย์
48 คุณ ลำยอง คำพรรณ์ 48 คุณ หนึ่งฤทัย คงยิ่ง
49 คุณ จิรัฐติกานต์ ยิ่งยง 49 คุณ ตวงรัตน์ ยิ่งยง
50 คุณ สุกัญญา แหวนฉิมพลี 50 คุณ อเนก ศรีภาบรรฑิต
เสื้อยืด TQM มูลค่า 150 บาท
1 คุณ วรรณภา อ่อนอุทัย 1 คุณ สุชาติ สอนใจ
2 คุณ ชัยณเวศ เปี่ยมเสน 2 คุณ ไชมพร ชื่นจิต
3 คุณ ประสงค์ ไกยราช 3 คุณ ราตรี ไกยราช
4 คุณ ทิพย์นถา แพงสา 4 คุณ พัช อุ่มปาหาด
5 คุณ ฐนิษฐา อ่อนแก้ว 5 คุณ พสุ อิ่มกมลไมตรี
6 คุณ อุดม ขัตนาคินทร์ 6 คุณ รัชชฎาพร อำลอย
7 คุณ บุญเพ็ง ภูด่านบัว 7 คุณ พิบูลย์ ภูด่านบัว
8 คุณ สำรวย แซ่อึ้ง 8 คุณ สราวุธ แซ่อึ้ง
9 คุณ นที หงษ์โต 9 คุณ องุ่น เมืองนก
10 คุณ กัญจนาภา แก้วมะณี 10 คุณ ศักดิ์ แก้วมะณี
11 คุณ เสงี่ยม ภาพันธ์ 11 คุณ โกลัญญา ภาพันธ์
12 คุณ ขนิษฐา อาสาเสนีย์ 12 คุณ สวัสดิ์ อาสาเสนีย์
13 คุณ วิชัย คำภา 13 คุณ ฉวีวรรณ คำภา
14 คุณ หอมจันทร์ แสนคำ 14 คุณ บุญทัน บรรลุงาม
15 คุณ เอกชัย ไทยวังชัย 15 คุณ อภินันท์ ไทยวังชัย
16 คุณ ยูนี ธูปเทียน 16 คุณ รัตชินา สระทอจันทร์
17 คุณ พรทิพย์ อนุเปโร 17 คุณ ปลิตา หอมจันทร์
18 คุณ เดชาธร มีศิริ 18 คุณ จิดาภา อนุพงษาณุกุล
19 คุณ มาริน ซิงห์ 19 คุณ ซาร์มิลาห์ ซิงห์
20 คุณ ปราโมทย์ ภู่ประเสริฐ 20 คุณ นั้ยนา รองกระโทก
21 คุณ ทวีป คำนวนวุฒิ 21 คุณ ศุภมิตร สุขศรี
22 คุณ เกียรติศักดิ์ โสมมนัส 22 คุณ สถาพร โสมมนัส
23 คุณ จินดาภรณ์ ศุขอาจ 23 คุณ ทิท แก้วบัวลา
24 คุณ จำเนียร ประสม 24 คุณ จุฑามาศ นรินทร์
25 คุณ อนิรุต เสมอพิทักษ์ 25 คุณ อนามิกา เสมอพิทักษ์
26 คุณ ทศพล ภานุศิริ 26 คุณ คอย ภานุศิริ
27 คุณ สำรวย ผาลา 27 คุณ สุพรรณี ผาลา
28 คุณ เดชา ตันเตโช 28 คุณ ธิติพงษ์ ชัยวงค์
29 คุณ ประพันธ์ แต้สกุล 29 คุณ วิไลวรรณ แต้สกุล
30 คุณ วันทะนา พรหมนิ 30 คุณ ชนิดาภา ใจมิภักดิ์
31 คุณ ประยงค์ ชวาฤทธิ์ 31 คุณ เรณูตา ชวาฤทธิ์
32 คุณ เจนจิรา สงขาจ 32 คุณ วุฒิศักดิ์ อนุกูล
33 คุณ ณัฐศรัณย์ศรี สุขสม 33 คุณ สชวรรณ ดำธนะ
34 คุณ ณัฐพงษ์ สีหอมกลิ่น 34 คุณ ปาณิศา สีหอมกลิ่น
35 คุณ เกรียงศิลป์ นุกิจรังสรรค์ 35 คุณ กมลรัตน์ พุทธศักดิ์
36 คุณ สุชาดา สิงห์เสือโพธิ์ 36 คุณ พิกุล สิงห์เสือโพธิ์
37 คุณ ธนัรัฐญ์ วรโชติพาณิชย์ 37 คุณ จุฑามาศ ศาลดำแดง
38 คุณ ฉลวย แน่นพิมาย 38 คุณ อนิรุตธ์ แน่นพิมาย
39 คุณ จลินทิพย์ สกลบงกช 39 คุณ ฆฤณ เกือกิจ
40 คุณ ชัยวัฒน์ ชราศรี 40 คุณ อรณี ชราศรี
41 คุณ อรอุมา คงกำเนิด 41 คุณ อัฐภญญา อับดุลอารีย์
42 คุณ ศุภาพชญ์ จันทราภรณ์ 42 คุณ อณิสรา รุ่งเครือ
43 คุณ บุญช่วง รอดไธสง 43 คุณ อรวรรณ์ สุขประสาท
44 คุณ สุดใจ ปารัตโก 44 คุณ พรฉวี ปารัตโก
45 บริษัท ไอยราเซอร์วิส จำกัด 45 คุณ สุพิช ตุ่นกัลยา
46 คุณ ปาริฉัตร อินทโท 46 คุณ ปริศนา ปารัตโก
47 คุณ ชัยยันต์ พิริยะปัญญาดี 47 คุณ หัทยา พิริยะปัญญาดี
48 คุณ จิรภา บุราชชท์ 48 คุณ ทวีศักดิ์ สองจันทร์
49 คุณ เสาวณี สีสด 49 คุณ จิราภรณ์ สีสด
50 คุณ พิเศษ เตียงเกตุ 50 คุณ กนกพร เตียงเกตุ
51 คุณ กฤษณะ เข้าที่ 51 คุณ ชัฒทิพัท เข้าที่
52 คุณ วิไลวรรณ เลอวงษา 52 คุณ สมชาย เลอวงษา
53 คุณ พิชิต บุญเลี้ยง 53 คุณ กฤษดา บุญเลี้ยง
54 คุณ วรรณชัย วงษ์สุวรรณ 54 คุณ สยาม โพธิจารย์
55 คุณ ณปภัช ภักดิ์บดินทร์ 55 คุณ ประหยัด ผาสุข
56 คุณ ไพร จันทร์ทาสี 56 คุณ ธัญญาพร จันทร์ทาสี
57 คุณ อภิชาติ สกุลจี่ 57 คุณ รัญจวน จอมภา
58 คุณ เนตนพิศ วุฒิวงศ์ 58 คุณ วีรเชษฐ์ บุญประเสริฐ์
59 คุณ เกน เสริมเหลา 59 คุณ บุญชวรรณ เสริมเหลา
60 คุณ พุทธิรัตน์ วารีดี 60 คุณ ทัสลิดา วารีดี
61 คุณ วัชระ ประเสริฐ 61 คุณ สุทา ประเสริฐ
62 คุณ ปริชาต วิสุนทร 62 คุณ นดาพรรณ วิสุนทร
63 คุณ ณัฐวุฒิ ยะริรมย์ 63 คุณ สุนทร ยะริรมย์
64 คุณ ปราณี คุ้มกลาง 64 คุณ อำนวย คุ้มกลาง
65 คุณ ณิชากร สาสุข 65 คุณ ถนอม เวรไทสง
66 คุณ สมชาย แหม่มสูงเนิน 66 คุณ เพ็ญ โพธิ์สูง
67 คุณ ชาตรี เอี่ยมเจริญ 67 คุณ ภาวิณี เอี่ยมเจริญ
68 คุณ ทรงศิริ วรรณวินทร์ 68 คุณ ทิพย์สุดา วรรณวินทร์
69 คุณ สุวัติชัย ทองแดง 69 คุณ สุวรรณี ทองแดง
70 คุณ ศิวลี เอื้อโชติ 70 คุณ พัทธเดช นวนปักธ
71 คุณ ลรสา แฝงสูงเนิน 71 คุณ ดอน ภูเมม
72 คุณ สันหนัฏ ระเด่น 72 คุณ เสาวลักษณ์ ทองมีแสง
73 คุณ วิวัฒิน์ มณีนิล 73 คุณ อรุณ สายหยุด
74 คุณ เขียว นาบง 74 คุณ คมสันต์ นาบง
75 คุณ สมชาย โพธฺ์บาย 75 คุณ เกรียงกราย ชาวยศ
76 คุณ ไลวรรณ สมพงษ์ 76 คุณ นิชดา สมพงษ์
77 คุณ สมพล คงทวี 77 คุณ ศุภมาส คงทวี
78 คุณ สุกัญญา จันทร์ฉาย 78 คุณ สีตลา จันทร์ฉาย
79 คุณ นิตยา สีดำเดช 79 คุณ พรพรหม เทศวงษ์
80 คุณ สมคิด บุญเลิศ 80 คุณ อาภรณ์ บุญเลิศ
81 คุณ ธนธาร แปนสุวรรณ 81 คุณ ปภัสรา บุญเพิ่ม
82 คุณ นภสร ลอเวฟิน 82 คุณ นภัตตร์ ลอเวฟิน
83 คุณ หล่อ อยู่โต๊ะ 83 คุณ ดาว อยู่โต๊ะ
84 คุณ อนุวัฒน์ กุนขุนทด 84 คุณ ยวง กุนขุนทด
85 คุณ กิตติกร วิฑิตถิชานันท์ 85 คุณ ชุดากาญจน์ แซ่เตียง
86 คุณ ศศิรนันท์ หนูปุ้ย 86 บริษัท เนลทรอลคอร์ป จำกัด
87 คุณ สุภาวดี เพชรบุรี 87 คุณ ณรงค์ เพชรบุรี
88 คุณ บุญส่ง ดานนท์ 88 คุณ พงมีพันธ์ ดานนท์
89 บริษัท มีเดียคอนเน็คชัน จำกัด 89 คุณ วีรวิทย์ ภูศิริ
90 คุณ ติณกร ทองคำ 90 คุณ ณัดดา สุตาโนน
91 คุณ ตรง ศรีพระจันทร์ 91 คุณ เปรียว พรหมสังข์
92 คุณ วิทยา พิกุลขาว 92 คุณ วุฒิชัย พิกุลขาว
93 คุณ สัมฤทธิ์ ผึ้งจาบ 93 คุณ เสาวลักษณ์ ผึ้งจาบ
94 คุณ นันตพงษ์ พิมพ์ทราย 94 คุณ สุกัญญา กุลมาศ
95 คุณ สมชาย ทับทรวง 95 คุณ กิ่งกาญจน์ กองแก้ว
96 คุณ วิลาวรรณ รอดอินทร์ 96 คุณ สมชาย รอดอินทร์
97 คุณ จำเนียร นิจจอหอ 97 คุณ โกวิน กองกระโทก
98 คุณ ธนวรรณ มะณีแสน 98 คุณ วิษณุ มะณีแสน
99 คุณ ศิริวรรณ คุณประเสริฐ 99 คุณ อดิศักดิ์ กุลวงษ์
100 คุณ นุชจรินทร์ ยืนยง 100 คุณ อภิเชษ ยืนยง
101 คุณ ชวลิต สาธุจรัญ 101 คุณ หัสดี สาธุจรัญ
102 คุณ สถาพร บำรุงเมือง 102 คุณ สารี บำรุงเมือง
103 คุณ มูอามนตรี ปูโร๊ะ 103 คุณ สุริยัว อีสอ
104 คุณ เสถียร ภูผาลิส้อ 104 คุณ ดวงเนตร ภูผาลิส้อ
105 คุณ วรรณภา ธัมมะ 105 คุณ ลำจวน ธัมมะ
106 คุณ กนกกาญจน์ แซ่โง้ว 106 คุณ มานพ เพิ่มแสวงบุญ
107 คุณ สุวิช ชณาคุณ 107 คุณ ทิพวรรณ ชนาคุณ
108 คุณ เพชร สุขแก้ว 108 คุณ ช่วย เขาแก้ว
109 คุณ วิศิษศักดิ์ บูรณะสันติ์ 109 คุณ สมบัติ ไทยช่วย
110 คุณ น้ำฝน ปัญญารอด 110 คุณ วิรัตน์ ปัญญารอด
111 คุณ สิทธิพงษ์ เกิดผล 111 คุณ สำราญ เกิดผล
112 คุณ จตุพล สิงห์สวัสดิ์ 112 คุณ รัชนีวรรณ คะโรลัมย์
113 คุณ พงศ์ธวัช เกียรติทนงศักดิ์ 113 คุณ กรองทอง เกียรติทนงศักดิ์
114 คุณ วาสนา เทิดทูลกุล 114 คุณ กรณ์ ใบพิมาย
115 คุณ รัชณียา เซ่งแตง 115 คุณ ศศิพร ทิมวัน
116 คุณ ภาสินี ถานันตะ 116 คุณ เอกวุฒิ จันทร์เดช
117 คุณ ฐานวัฒน์ กุลพิพัฒน์ภักดี 117 คุณ วิรัลพัชร กุลพิพัฒน์ภักดี
118 คุณ กนกชล อินปัญญา 118 คุณ วชิระ อินประเสริฐ์
119 คุณ แววตา เงินดี 119 คุณ พรทวี ไทยอ่อน
120 คุณ ปิยวรรณ์ เพชรแก้วปาลวัฒน์ 120 คุณ ไอรินทร์ ศิรถิรสิทธิ์
เกจ์วัดลมยางมูลค่า 130 บาท
1 คุณ ชาตรี พุ่มแย้ม 1 คุณ ปริชาด สูงสันเมตร์
2 คุณ ชาตรี จำปาแดง 2 คุณ นิตยา จำปาแดง
3 คุณ สมชาย เหว่าจำปา 3 คุณ ชลดา เหล่าจำปา
4 คุณ สุกัญญา สิงห์ทอง 4 คุณ คำตา สารบาล
5 คุณ วันชัย ดีงามเลิศ 5 คุณ สำรวย แสงแย้ม
6 คุณ อภิวณณ สิงห์ชนะ 6 คุณ ธนงรักษ์ จันตะบะ
7 คุณ อลงกต มณีศรี 7 คุณ กนกพร มณีศรี
8 คุณ สาลี อยู่น้อย 8 คุณ ประวัติ มุ่งดี
9 คุณ พรชัย เรืองศรี 9 คุณ อุทัย เรืองศรี
10 คุณ สมบัติ ปันหวิญ 10 คุณ ประพันธ์ ปันหวิญ
11 คุณ ปราณี สินเพียร 11 คุณ จรัว สินเพียร
12 คุณ ชาญ นาตรีจิตร 12 คุณ บุญธรรม นาตรีจิตร
13 คุณ อาคม ภูนำทอง 13 คุณ ราตรี สาพา
14 คุณ ถวิล ทิอุทิศ 14 คุณ สำรวย ทิอุทิศ
15 คุณ คมสันต์ เบ็ญจรัตน์ 15 คุณ ลฏาภา อู่สุวรรณ
16 คุณ สมหวัง ปานดำ 16 คุณ กนกลวรรณ ปานดำ
17 คุณ ดำรงค์ บุญเรือง 17 คุณ นฤมล วังน้ำทอง
18 คุณ อนันต์ ศิริกำเนิด 18 คุณ เสนอ ศิริกำเนิด
19 คุณ อ่อนตา จันทร์เพ็ญ 19 คุณ วาสนา พันเทศ
20 คุณ ปริญญ วิริยานนท์ 20 คุณ จีรวัฒน์ วิริยานนท์
21 คุณ บุญถนอม ลิมปนสิทธิชัย 21 คุณ มะลิวรรณ ลิมปนสิทธิชัย
22 คุณ รัตนา เจนกระบี่ 22 คุณ ธีรพจน์ ยังยัน
23 คุณ บัณฑิตา วิลเลี่ยมสี่ 23 คุณ บัณฑิตา วิลเลี่ยม
24 คุณ เจริญ สิทธิวุฒิ 24 คุณ แพรพิลัย สุิทธิวุฒิ
25 คุณ สรชัย หาลามา 25 คุณ ประมวล มาลามา
26 คุณ จิรภัทร จิรเดชขจร 26 คุณ อาริสา ประเสริฐ
27 คุณ สมบัติ มัชฌิมะแสน 27 คุณ อลอน มัชฌิมะแสน
28 คุณ ริตธิพันธ์ ชนะศึก 28 คุณ สมยศ ชนะศึก
29 คุณ อุดม คนเที่ยง 29 คุณ ภาณุพงศ์ คนเที่ยง
30 คุณ ประยงค์ พัวขยาย 30 คุณ ประยงค์ จันทระ
31 คุณ สมพร โตวิจารณ์ 31 คุณ เกียงศักดิ์ โตวิจารณ์
32 คุณ สุขสันต์ เพื่องอาวรณ์ 32 คุณ พัฒนา เพื่องอาวรณ์
33 คุณ มณฑา มีแสง 33 คุณ พิมฐ์อัปสร มีแสง
34 คุณ ปริญญ์ วิริยานนท์ 34 คุณ เผด็จ งามละม่อม
35 คุณ ชลชิชา บุญลาภ 35 คุณ ศตวรรษ เพื่อนใจมี
36 คุณ อารยา ศรสุราษฎร์ 36 คุณ วัชระ ศรสุราษฎร์
37 คุณ ณิชานันศ์ เรืองโรจน์ 37 คุณ อรุณวรรณ สิทธิ์ชัย
38 คุณ นักรณ์ ปานสันเทียะ 38 คุณ สงบ ปานสันเทียะ
39 คุณ สุปราศี หิรัญชุโชต 39 คุณ สภิต หิรัญชูโชต
40 คุณ สุทัศน์ เชียรรัมย์ 40 คุณ ชิดชนก แกล้วกล้า
41 คุณ อรุณภา วัสวงค์ 41 คุณ วสันต์ แสงกระจ่าง
42 คุณ สุธี พุทธิมา 42 คุณ เกวลิน พุทธิมา
43 คุณ ชมภัทร พวงมณี 43 คุณ ขวัญชัย พวงมณี
44 คุณ โชคชัย พุ่มจันทร์ 44 คุณ มณีจันทร์ พุ่มจันทร์
45 คุณ สุริยา ปิยะวงศ์ 45 คุณ ปราณี ปิยะวงค์
46 คุณ ศศิมล ประชุมเทศ 46 คุณ ชาญเอก โบราณศิริ
47 คุณ อาณรงค์ ธนะเลิศ 47 คุณ ทิดพงษ์ ธนะเลิศ
48 คุณ เมธี อินทพัฒน์ 48 คุณ กาญจนา ศรีแสง
49 คุณ นุชรี เรืองยิ่ง 49 คุณ สมพงษ์ เรืองยิ่ง
50 คุณ วิทูร สมุทรผ่อง 50 คุณ กมลฉัตร สมุทรผ่อง
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 100 บาท
1 คุณ ชลัดดา หลานขาลาส้า 1 คุณ พีรพัฒน์ หงามาธาห์
2 คุณ สุมัธยา ก้อนสมบัติ 2 คุณ ร.ท.ฐิติกานต์ เจชสิทธุ์
3 คุณ วนิดา ศัพคง 3 คุณ สุเชษฐ์ เกตุรักษ์
4 คุณ กนิษฎา ทองคำ 4 คุณ ประเสริฐ ทองคำ
5 คุณ ทองรัก ฤทธิพักษ์ 5 คุณ สุรักดา กุทธิทักษ์
6 คุณ จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ 6 คุณ ขจิตตรา ขจิตศรีรัตน์
7 คุณ กมลทิพย์ ทองเปล่ง 7 คุณ ใหม่ บานที
8 คุณ สุทิน โภกทรัพย์ 8 คุณ สุวิมล สร้อยสุข
9 คุณ สุวรรณวงศ์ ใจเพชร 9 คุณ จริยา จันทร์ทรง
10 คุณ พิภาพร ดวงคาน้อม 10 คุณ จินัฐภา กระต่ายโพธิ์
11 คุณ ตุ๊กตา คำหน่อ 11 คุณ สราวุธ ตำหน่อ
12 คุณ พงษ์พัฒน์ อุทัยกลม 12 คุณ ทองพูล ทะวิลา
13 คุณ มาสี สืบดา 13 คุณ จรัญ แรงเขตการณ์
14 คุณ อารีรัตน์ ไวยะวัน 14 คุณ นิติรัฐ สิทธิเทศานนท์
15 คุณ ขันแก้ว นาละต๊ะ 15 คุณ ธนพล นาละต๊ะ
16 คุณ บุญเห้อ เรืองปิริ 16 คุณ บุศรินทร์ เรืองปิริ
17 คุณ สมบัติ หารแก้ว 17 คุณ เลียม หารแก้ว
18 คุณ ชัยรัตน์ ลินทร์แทง 18 คุณ ยุวดี ลินทร์แทง
19 คุณ จิรภา บุรานนท์ 19 คุณ ราต๊ะ รัตนรุจ
20 คุณ อดิศักดิ์ มาตรศรี 20 คุณ อรรภชัย ชุมจันทร์
21 คุณ บุญเรือง จงแสง 21 คุณ ปราทุม คงมั่น
22 คุณ เบญขมาภรณ์ เดชมณี 22 คุณ อริสรา เดชมณี
23 คุณ วันเพ็ญ ศิริพัฒน์พงศ์พร 23 คุณ ณัฐพงษ์ ศิริพัฒน์พงศ์พร
24 คุณ สจรัญ มุ่งภู่กลาง 24 คุณ ณัฐฐา มุ่งภู่กลาง
25 คุณ ดาม เนี่ยมชาวนา 25 คุณ รุ่งทิพย์ สุดโต
26 คุณ วิรุต อนันตทรัพย์ 26 คุณ วัน อนันตทรัพย์
27 คุณ อัญชลี คูธำรงกูล 27 คุณ ชวลิต คูธำรงกูล
28 คุณ ปภีนวิช ปัญบพณัฐ 28 คุณ เหมวรรณ ยงรัตนมงคล
29 คุณ ปภัสรา บุญเพิ่ม 29 คุณ ธนธาร แป่นสุวรรณ
30 คุณ ภรัณยู ปันทิยา 30 คุณ อุทัย ปันทิยา
31 คุณ ไพโรจน์ ด่านสาคร 31 คุณ บุญยงค์ ด่านสาคร
32 คุณ บรรพรต คะเชนทร 32 คุณ ประักอบกุล ตะคอนรัมย์
33 คุณ นิธิกานต์ บุญวงษ์ 33 คุณ ประพันธ์ ธันทนะ
34 คุณ อนันต์ สอนศรี 34 คุณ ไพรินทร์ บุญมา
35 คุณ กมลทิพย์ สินรัตน์ 35 คุณ ธาขาพงศ์ สินรัตน์
36 คุณ ประภัสสร โสมา 36 คุณ เกียงศักดิ์ ไชยฆุสิท
37 คุณ ประมาณ ปุภรณ 37 คุณ รุ่งโรช ปุราณรมพ์น์
38 คุณ สุริยา สุทินรัมย์ 38 คุณ อำภาพร เพชรประดิษฐ์
39 คุณ ธนพล ต่อสิทธฺเดชกุล 39 คุณ ช่อผกา เนาวโคอักษร
40 คุณ กมลพรรณ ฮะบุญมี 40 คุณ ปะรเสริฐ สายบัว
41 คุณ หนึ่ง บุญส้ม 41 คุณ ประสงค์ โรจน์คงธรรม
42 คุณ นูรูดิง เจาะเลาะ 42 คุณ โกวิท เจาะเลาะ
43 คุณ นราพร สุขสำราญ 43 คุณ สมศักดิ์ สุขสำราญ
44 คุณ สมพร ศรีดำ 44 คุณ อธิวัฒน์ พรมปัญญา
45 คุณ จุฑามาศ แต่วกลาง 45 คุณ ชยะพล สมอ่อน
46 คุณ มาิลิสา อรัญมิ่ง 46 คุณ กนกพรรณ กลีบบงาด
47 คุณ ตุ๊กตา คำหนง 47 คุณ ศุภวุธ คำหนง
48 คุณ สงกรานต์ เพชรพิลา 48 คุณ อำนาจ เศษฐสิงห์
49 คุณ สุธามาศ วัชรโยธิน 49 คุณ ฐิติมา สิทธิพรมมา
50 คุณ ชิงจะ ตะเคียนราม 50 คุณ ทิพวรรณ คงหมึก

หมายเหตุ

1.ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

2.ในกรณีที่ได้รับรางวัลทองคำจะต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมา ติดต่อรับของรางวัลที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

4.ลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club ที่แนะนำสมาชิกใหม่ ต้องกรอกรายละเอียดสมาชิกใหม่ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ส่วนคือลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club 1 รางวัลและสมาชิกใหม่ 1 รางวัล ทั้งนี้หากลูกค้าหรือสมาชิก TQM Family Club ไม่ได้แนะนำสมาชิกใหม่จะมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ตามรายชื่อที่ปรากฎอยู่บนคูปองเท่านั้น

5.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมโครงการได้

 

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกต่อ 5243-5252 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.***

 

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน